Przejdź na stronę główną Wydziału  Strona główna Wydziału    Adresy i telefony na Wydziale | Sprawdź pocztę | Mapa serwisu | Pytania | Facebook | YouTube     
 
Koła Naukowe WPiA UG
Koła Naukowe
Rada Kół Naukowych
Aktualności Kół Naukowych
Forum Badań ONZ
Forum Badań Prawnych
Historyczno – Prawne
Klub Debat Studenckich
Kryminalistyki Modus Operandi
Kryminologii
Mediacji
Międzynarodowego Prawa Handlowego
Ochrony Praw Konsumenta
Polityki Prawa
Postępowania Cywilnego
Praktyki Prawa
Praw Człowieka
Prawa Administracyjnego
Prawa Cywilnego
Prawa Finansowego
Prawa Handlowego
Prawa Hiszpańskiego i Latynoamerykańskiego
Prawa Karnego
Prawa Konstytucyjnego
Prawa Medycznego
Prawa Morskiego
Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Prawa Rzymskiego i Porównawczego
Prawa Sportowego
Prawa Własności Intelektualnej
Teorii i Filozofii Państwa i Prawa
Koło Turystyczne
Zjazd Kół Naukowych
Ogólnopolski Zjazd Cywilistów Studentów
Samorząd Studentów
Koła Naukowe
Poradnia Prawna
ELSA
Konwent Polonia
Inne organizacje na WPiA
PTK Oddział Gdański
Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych
Niezależne Zrzeszenie Studentów UG
AEGEE Gdańsk

 

IV Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji
pn. "Rola kół naukowych w nauczaniu prawa"

W dniach 19-22 marca 2009 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbywał się IV Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji pn. "Rola kół naukowych w nauczaniu prawa". Uczestnicy Zjazdu mieli możliwość zaprezentowania swoich przemyśleń i prac badawczych w formie referatów, a także sposobność ku wymianie doświadczeń z zakresu działalności organizacji studenckich.

Przedmiotem obrad przedstawicieli różnych ośrodków akademickich w kraju była możliwość zacieśnienia współpracy między uczelniami na poziomie studenckim. Owocem dyskusji stało się powołanie Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych mającej sprzyjać wymianie informacji między uczelniami i promowaniu naukowej działalności studentów. W skład Prezydium Rady wszedł przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego - p. Joanna Mach. Pozostali członkowie Prezydium to: p. Joanna Tłok (UAM), Anna Lewczuk (UwB), Mateusz Chrzanowski (UMCS) oraz Piotr Szewc (SHiP im. Łazarskiego).

Po burzliwych obradach, uchwalono statut, będący kompromisem między rozmaitymi stanowiskami, a jednocześnie stanowiący zwieńczenie trzyletniej pracy przedstawicieli różnych uczelni w kraju, w następującym brzmieniu:

 

STATUT
OGÓLNOPOLSKIEJ RADY KÓŁ NAUKOWYCH
PRZY WYDZIAŁACH PRAWA I ADMINISTRACJI

z dnia 21 marca 2009 r.

 

Rozdział I
Przepisy wprowadzające
§ 1

1. Ogólnopolska Rada Kół Naukowych przy Wydziałach Prawa i Administracji, zwana dalej Radą, zrzesza koła naukowe działające przy wydziałach prawa i administracji w Polsce, zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych, które podpiszą niniejszy Statut (członków Rady).
2. Rada Kół Naukowych może wyrazić zgodę na przyjęcie prawniczego koła naukowego, innego niż wymienione w ust. 1.

§ 2

Celem działania Rady jest w szczególności:
1) stworzenie forum wymiany informacji i doświadczeń,
2) promocja studenckiej działalności naukowej w zakresie nauk prawnych, w tym wydawanie pism naukowych,
3) organizowanie szkoleń dla członków Rady,
4) rozwijanie kontaktów i współpracy z organizacjami studenckimi oraz środowiskiem prawniczym.

§ 3

Działalność Rady jest finansowana ze źródeł zewnętrznych oraz innych.

§ 4

Rada może posługiwać się własnym znakiem graficznym i pieczęciami.

§ 5

Członkowie Rady składają Prezydium z końcem roku akademickiego sprawozdanie
z rocznej działalności.

§ 6

Organami Rady są:
1) Zgromadzenie Ogólne,
2) Prezydium.

 

Rozdział II
Członkostwo

 

§ 7

Nabycie członkostwa następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez koło wymienione w paragrafie 1. na ręce Prezydium, z zastrzeżeniem par. 1 ust. 2.

§8

Członkostwo ustaje z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia przez koło o wystąpieniu albo z chwilą skreślenia z listy kół naukowych, prowadzonej przez organ właściwej uczelni.

 

Rozdział III
Zgromadzenie Ogólne
 
§ 9

1. Zgromadzenie Ogólne, zwane dalej Zgromadzeniem, jest najwyższym organem
Rady.
2. Zgromadzenie tworzą delegaci wszystkich członków Rady.
3. Zgromadzenie zbiera się raz na rok akademicki. Za organizację odpowiadają koła
naukowe działające na uczelni lub uczelniach będących gospodarzami Zgromadzenia, które są wyłaniane rok wcześniej.

§ 10

1. Delegatom z każdego wydziału przysługują trzy głosy.
2. Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności
delegatów reprezentujących wszystkie koła naukowe obecne w chwili otwarcia
Zgromadzenia przez Przewodniczącego obrad.
3. Przewodniczącym obrad jest osoba wyznaczona przez gospodarza Zgromadzenia.

§ 11

1. Wybory członków Prezydium przeprowadza Komisja Wyborcza, wybierana spośród delegatów na Zgromadzenie, obecnych w dniu wyborów.
2. W skład Komisji Wyborczej wchodzi Przewodniczący oraz dwóch członków.
Przewodniczący Komisji Wyborczej, wybierany spośród jej składu, przejmuje
prowadzenie obrad bezpośrednio przed aktem wyborczym.
3. Członkowie Prezydium wybierani są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

§ 12

Do zadań Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie Statutu Rady i jego zmian,
2) wyznaczanie kierunków działalności Rady,
3) wybór Prezydium,
4) podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla Prezydium,
5) podejmowanie uchwał w innych sprawach dotyczących celów Rady.


Rozdział IV
Prezydium

 

§ 13

1. W skład Prezydium wchodzi 5 osób reprezentujących koła naukowe, każda z innego
wydziału.
2. Kadencja wszystkich członków Prezydium trwa dwa lata i nie może być powtórzona. Członkowie Prezydium pełnią obowiązki do czasu wyłonienia nowego składu Prezydium.
3. Kandydaci na członków Prezydium są zgłaszani Przewodniczącemu Komisji Wyborczej.
4. W skład Prezydium mogą wchodzić wyłącznie osoby posiadające status studenta studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich.
5. Jeżeli członek Prezydium zrezygnuje ze sprawowanej funkcji poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na ręce Przewodniczącego Prezydium lub utraci status studenta, do czasu najbliższego Zgromadzenia, które dokona wyborów uzupełniających, na jego miejsce wchodzi delegat z koła naukowego, do którego przynależał.
6. W przypadku nieudzielenia absolutorium, przeprowadza się wybory nowego Prezydium na tym samym Zgromadzeniu.

 

§ 14

1. Prezydium wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
2. Prezydium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.
3. Uchwały Prezydium dla swojej ważności wymagają głosowania co najmniej trzech członków Prezydium.

 

§ 15

Do kompetencji Prezydium należą:
1) koordynowanie współpracy kół naukowych zrzeszonych w Radzie,
2) reprezentowanie Rady w bieżących sprawach,
3) wykonywanie uchwał Zgromadzenia,
4) zwoływanie i ustalanie porządku obrad Zgromadzenia,
5) gospodarowanie finansami Rady,
6) dokonywanie wykładni Statutu na wniosek co najmniej dwóch członków Zgromadzenia,
7) inne zadania niezastrzeżone dla pozostałych organów Rady.

§ 16

1. Do kompetencji Przewodniczącego Prezydium należą:
1) sprawowanie ogólnego kierownictwa w Prezydium,
2) zwoływanie posiedzeń Prezydium, ustalanie ich porządku oraz przewodniczenie
posiedzeniom,
3) reprezentowanie Rady i Prezydium w stosunkach zewnętrznych.
2. Przewodniczący przedstawia na forum Zgromadzenia sprawozdanie z rocznej działalności Prezydium.

 

§ 17

1. Posiedzenia Prezydium odbywają się co najmniej dwa razy w roku akademickim.
2. Dopuszczalne jest przeprowadzenie posiedzenia przy użyciu urządzeń służących bezpośredniemu komunikowaniu się na odległość.

Rozdział V
Zmiana Statutu i przepisy końcowe
 
§ 18

1. Rada może uchwalić zmianę Statutu bezwzględną większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
2. Projekt zmiany Statutu może zgłosić Prezydium lub co najmniej 1/5 członków Rady.
Projekt powinien być doręczony wszystkim członkom Rady na co najmniej miesiąc
przed dniem głosowania.
3. Przed głosowaniem nad zmianą Statutu Przewodniczący obradom nie może
odmówić dyskusji nad projektem.

§ 19

1. Statut zostaje uchwalony na IV Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych przy wydziałach prawa i administracji w Gdańsku w dniu 21 marca 2009 r. zwykłą większością głosów obecnych reprezentantów kół naukowych i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. Każde koło naukowe ma jeden głos.
2. Z dniem wejścia w życie Statutu odbędą się wybory do władz Rady zgodnie
z przepisami paragrafów poprzedzających.
3. Statut podlega rewizji na V Ogólnopolskim Zjeździe Kół Naukowych z mocy samego prawa.

 

Uchwałą Rady Uniwersytetowi Gdańskiemu powierzono funkcję depozytariusza statutu.

 

 katalog: Zjazd_KN, zdjęcie: 013.jpg

 

katalog: Zjazd_KN, zdjęcie: 014.jpg

 

katalog: Zjazd_KN, zdjęcie: DSC03366.jpg

katalog: Zjazd_KN, zdjęcie: DSC03453.jpg

 
 
 do strony głównej UG   Strona główna UG Adresy i telefony   Sprawdź pocztę   Mapa serwisu    Pytania
  
aktualizacja: 2014.02.24 14:09:34 
Copyright by
Uniwersytet Gdański
(c) 2008

Redakcja serwisu internetowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego dołożyła wszelkich starań, by informacja umieszczona na stronach była poprawna oraz, by była aktualizowana na bieżąco.

Jeśli mimo tych starań istnieją rozbieżności pomiędzy informacją zawartą na stronach internetowych  a informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału, należy kierować się informacją przekazywaną przez dziekanat, sekretariaty katedr, administrację lub pracowników Wydziału.

Uprzejmie informujemy, że używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii w celach autoryzacji, zbierania statystyk i ułatwienia korzystania z serwisu Uniwersytetu Gdańskiego. Korzystając z naszych stron wyrażasz zgodę na ich użycie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.

Żadna część niniejszego serwisu nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu Kodeksu cywilego.

 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału