Publikacja typu: Opinie prawne publikowane
TytułOpinia dotycząca zgodności z Konstytucją RP art. 140 projektu ustawy Ordynacja podatkowa w aspekcie praw i wolności osobistych
Dotyczy: zgodności z Konstytucją RP art. 140 projektu ustawy Ordynacja podatkowa w aspekcie praw i wolności osobistych
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1996
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego