Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOdpowiedź na pytanie prawne: Jak powinien postępować Sejm wobec sprawozdania z wykonania budżetu państwa za rok 1997 r. oraz w kwestii udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium w sytuacji, gdy NIK w Analizie negatywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w cz. 35 – Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oraz w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, a także u dwu wojewodów (woj. gdańskiego i kieleckiego)?
Dotyczy: pytania prawnego: Jak powinien postępować Sejm wobec sprawozdania z wykonania budżetu państwa za rok 1997 r. oraz w kwestii udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium w sytuacji, gdy NIK w Analizie negatywnie oceniła wykonanie budżetu państwa w cz. 35 – Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oraz w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych PFRON, a także u dwu wojewodów (woj. gdańskiego i kieleckiego)?
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego