Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia prawna zawierająca odpowiedź na pytanie, czy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatnika w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz. U. nr 128, poz. 833) jest zgodne z art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 1993 r. nr 106, poz. 462) z późn zm.
Dotyczy: odpowiedzi na pytanie, czy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatnika w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz. U. nr 128, poz. 833) jest zgodne z art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 1993 r. nr 106, poz. 462) z późn zm.
Dla: Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu RP
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 1998
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego