Publikacja typu: Referaty
TytułNowe organy i instytucje bezpieczeństwa rynku finansowego Unii Europejskiej
Na konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Przyszłość Unii Europejskiej w świetle jej ustroju walutowego i finansowego” zorganizowana na Wydziale Prawa i Administracji w Białymstoku w dniach 3-4 czerwca 2013
[autor:] A. Jurkowska-Zeidler
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego

W Unii Europejskiej dokonują się fundamentalne zmiany w regulacjach dotyczących sieci bezpieczeństwa finansowego mające zapewnić bezpieczeństwo i stabilność wewnętrznego rynku finansowego . Zapewnienie bezpieczeństwa stanowi kapitalne uzasadnienie zmian dokonywanych zwłaszcza w instytucjonalnej architekturze nadzoru rynku finansowego Unii Europejskiej .
Zmiany instytucjonalne w sferze regulacji i nadzoru rynku finansowego UE służące lepszemu zapobieganiu kryzysom i ich efektywnemu zarządzaniu obejmują:
- ustanowienie jednolitych ram regulacyjnych dla sektora bankowego , które opierają się przede wszystkim na stworzeniu nowych ram prawnych regulujących warunki podejmowania i prowadzenia działalności przez banki i firmy inwestycyjne w UE, a także na jednolitym ustaleniu norm nadzoru ostrożnościowego w ramach Dyrektywy CRD IV (Capital Requirements Directive IV) i Rozporządzenia CRR (Capital Requirements Regulation) , wdrażających do europejskiego porządku prawnego rekomendacje Komitetu Bazylejskiego (tzw. Basel III) ;
- ustanowienie jednolitego mechanizmu nadzorczego dla banków ze strefy euro;
- stworzenie ram prawnych dla wspólnego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz
- uzgodnienie jednolitych zasad gwarantowania depozytów.
Swoistym spoiwem dla zamierzonych działań legislacyjnych jest zamierzenie utworzenia unii bankowej w państwach członkowskich strefy euro. Stąd też przyjmuje się, że przeniesienie nadzoru nad bankami na poziom UE jest pierwszym etapem jej realizacji. Drugi etap to zintegrowanie zarządzania bankami w sytuacji kryzysowej (recovery and resolution framework) i wprowadzenie jednolitego mechanizmu uporządkowanej likwidacji banków (single bank resolution mechanisms), a trzeci to stworzenie wspólnego systemu ochrony depozytów (common deposit guarantee scheme) .