Publikacja typu: Referaty
Tytuł„Udział wojewódzkiego konserwatora zabytków w procesie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w postępowaniach poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych”
Na konferencji: „10 lat obowiązywania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rozważania de lege lata i de lege ferenda, Gdańsk – Gdynia, 22-23 kwietnia
[autor:] T. Bąkowski
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego