Publikacja typu: Prace nie publikowane => Inne prace nie publikowane
TytułOcena osiągnięć naukowych dr Magdaleny Fedorowicz przeprowadzona w oparciu o kryteria określone w art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.) oraz w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165)
Dotyczy: dr Magdaleny Fedorowicz
Dla: Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
[autor:] J. Gliniecka
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Finansowego