Publikacja typu: Prace nie publikowane => Opinie prawne nie publikowane
TytułOpinia prawna w zakresie możliwości wykorzystania formy ochrony zabytków – parku kulturowego dla ochrony zabytków Młodego Miasta w Gdańsku ze szczególnym uwzględnieniem krajobrazu kulturowego Gdańska
Dotyczy: ochrony zabytków
Dla: Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku
[autor:] K. Zeidler
Rok: 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa