Publikacja typu: Udział w konferencjach
TytułPrzygotowanie i wygłoszenie referatu pt. „Udział wojewódzkiego konserwatora zabytków w procesie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w postępowaniach poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „10 lat obowiązywania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Rozważania de lege lata i de lege ferenda"
[autor:] T. Bąkowski
Miasto: Gdańsk – Gdynia, 22-23 kwietnia 2013
Publikacja przypisana do: Katedry Prawa Administracyjnego