dr hab. Jarosław Warylewski, prof. UG

 

Wykaz publikacji

(po uzyskaniu stopnia naukowego doktora)

 

I. Książki

 

1. Molestowanie seksualne w miejscu pracy, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1999, s. 176 (ISBN 83-7159-262-0).

2. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Rozdział XXV Kodeksu karnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 326 (XXXIII+293); (ISBN 83-7247-098-7).

3. Przestępstwa seksualne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2001, s. 526 (ISBN 83-7326-019-6).

4. Wstęp do nauki prawa karnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002, s. 185 (ISBN 83-7326-061-7).

5. Zasady techniki prawodawczej. Komentarz (red. naukowa i współaut.), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.

 

6. Kodeks Karny. Część Szczególna. Komentarz, t. I (red. A. Wąsek; współautor, autor komentarza do rozdz. XXV k.k.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 1196 (ISBN 83-7247-840-6).

7. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Komentarz (współaut.: J. Potulski), Wydawnictwo ABC, Warszawa 2004, s. 277 (ISBN 83-7416-172-8).

8. Prawo karne. Część ogólna. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2004, s. 448 (ISBN 83-7334-375-X).

9. Kodeks Karny. Część Szczególna. Komentarz, t. I (red. A. Wąsek; współautor, autor komentarza do rozdz. XXV k.k.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 1200 (ISBN 83-7387-473-9), wydanie II – poprawione i uzupełnione.

10. Prawo karne. Część ogólna. Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 455 (ISBN 83-7334-329-6), wydanie II - poprawione i uzupełnione.

11. Kodeks Karny. Część Szczególna. Komentarz, t. I (red. A. Wąsek; współautor, autor komentarza do rozdz. XXV k.k.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006, wydanie III – poprawione i uzupełnione, s. 1268 (ISBN 83-7387-980-3).

12. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych w prawie polskim i europejskim (współautor: J. Potulski), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006.

13. Odpowiedzialność karna menadżerów rynku ubezpieczeniowego (współautor: T. Kopoczyński, J. Potulski), Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

 

II. Artykuły

 

1. Społeczna szkodliwość czynu w nowym kodeksie karnym — próba określenia, „Przegląd Sądowy” 1998, nr 7-8, s. 3-18.

2. Molestowanie seksualne w miejscu pracy, „Państwo i Prawo” 1999, nr 3, s. 60-71.

3. W sprawie prawnokarnego postrzegania eutanazji, „Państwo i Prawo” 1999, nr 3, s. 75-78.

4. Stanowisko Sądu Najwyższego USA wobec molestowania seksualnego pomiędzy osobami tej samej płci, „Przegląd Sądowy” 1999, nr 3, s. 147-161.

5. Juliusz Makarewicz — uczony, kodyfikator i polityk, „Palestra” 1999, nr 5-6, s. 76-86.

6. Kontratypy wiosenne, „Palestra” 1999, nr 7-8, s. 24-35.

7. W sprawie uwag dotyczących kodeksu karnego, „Jurysta. Magazyn Prawniczy” 1999, nr 12, s. 31-32.

8. Karalność praktyk sadomasochistycznych a prawo do prywatności. Interpretacja art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu — sprawa Laskey, Jaggard i Brown przeciwko Wielkiej Brytanii, „Gdańskie Studia Prawnicze” 1999, t. IV, s. 53-81.

9. Z zagadnień karnoprawnej ochrony małoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym, „Przegląd Sądowy” 2000, nr 2, s. 106-129.

10. Orzekanie przepadku rzeczy tytułem środka zabezpieczającego wobec sprawcy czynu zabronionego, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 6, s. 123-127.

11. Dopuszczalność stosowania poligrafu w świetle nowej procedury karnej, „Palestra” 2000, nr 5-6, s. 75-82.

12. Karalność handlu żywym towarem w świetle nowego kodeksu karnego, „Palestra” 2000, nr 7-8, s. 43-57.

13. O duszy uwięzionej w obcym ciele. Dopuszczalność chirurgicznej zmiany płci w świetle prawa karnego, „Gazeta Sądowa” 2000, nr 7-8, s. 56-60.

14. Próba oceny wybranych projektów ustaw o zmianie ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, t. VII., s. 601-613.

15. Rejestr zboczeńców, „Gazeta Sądowa” 2000, nr 10, s. 42-45.

16. Nie szczypać w mieście! (Zagadkowe niekiedy) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, „Gazeta Sądowa” 2000, nr 11, s. 40-44.

17. Prawne środki ochrony kobiet przed molestowaniem seksualnym, „Prawo i Płeć” 2000, nr 2, s. 7-15.

18. Stanowisko Sądu Najwyższego USA wobec molestowania seksualnego między uczniami (sprawa Davis przeciwko Monroe County Board of Education), „Przegląd Sądowy” 2000, nr 11-12, s. 152-159.

19. Zakaz kazirodztwa w kodeksie karnym oraz w ujęciu porównawczym, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 5, s. 66-97.

20. Rewiktymizacja ofiar przestępstw seksualnych, „Prawo i Płeć” 2001, nr 1, s. 12-14.

21. Problematyka przedmiotu ochrony tzw. przestępstw seksualnych, „Państwo i Prawo” 2001, nr 7, s. 65-80.

22. Seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności. Zagadnienia wybrane, „Studia Bałtyckie”, Administracja, t. III, Koszalin 2001, s. 189-213.

23. Pornografia w internecie — wybrane zagadnienia karnoprawne, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 4, s. 52-61.

24. Cywilnoprawna ochrona ofiar zgwałcenia, „Gazeta Sądowa” 2003, nr 5, s. 28 i n.

25. Odpowiedzialność za molestowanie seksualne w miejscu pracy, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 13, s. 12-18.

26. Kastracja jako środek ograniczania przestępczości seksualnej, „Jurysta” 2003, nr 6, s. 16 i n.

27. Inicjowanie procesu karnego w sprawach o przestępstwa seksualne, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2003, nr 11.

 

28. Problematyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za wybrane przestępstwa osoby fizycznej, „Apelacja Gdańska” 2003, nr 3, s. 53-71.

29. Tortury w służbie prawa. Przeszłość czy konieczność?, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, nr 13.

30. Pasja czy obraza uczuć religijnych? Spór wokół art. 196 Kodeksu karnego, (w:) W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, red.: L. Leszczyński, E. Skrętowicz, Z. Hołda, Lublin 2005, s. 367-383.

31. Czy naprawdę istnieje „dogodna liczba przestępstw”, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2005, nr 14, s. 1077-1085 (ISSN 1734-5669).

32. Karnoprawna ochrona małoletnich przed molestowaniem seksualnym w k.k. z 1997 r. (w:) Dziecko – ofiara przemocy seksualnej w procesie karnym (red. A. Marlega-Woźniak), s. 6-15, Gdańsk 2005 (ISBN 83-74890-00-2).

33. Nowelizacje Kodeksu karnego z 1997 r. w zakresie przestępstw seksualnych oraz ich konsekwencje (w:) Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu karnego z 1997 r. (red. T. Bojarski), Lublin 2006, s. 229-247 (ISBN 83-227-2490-X). 

34. Biblijne prawo karne, Gdańskie Studia Prawnicze 2006, nr 15.

35. Nowelizacja Kodeksu karnego po siedmiu latach obowiązywania – prezentacja i próba oceny wybranych propozycji (w:) Przestępstwo – kara – polityka kryminalna. Problemy tworzenia i funkcjonowania prawa. Księga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 2006, s. 627-639 (ISBN 83-7444-283-2).

36. Nowelizacja Kodeksu karnego z dnia 18 marca 2004 r. oraz jej konsekwencje w zakresie przestępstw seksualnych, (w:) T. Dukiet-Nagórska (red.): Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej, Katowice 2006, s. 143-151, ISBN 83-60003-20-3.

37. Informacja o prawie, a odpowiedzialność karna, (w: Informacja prawna a prawa obywatela, red.: J. Warylewski, K. Grajewski), Sopot 2006, s. 155-175, ISBN 83-7416-953-2.

38. Prawnokarne uwarunkowania wolności w zakresie ekspresji seksualnej oraz twórczości (m.in. artystycznej, naukowej i dziennikarskiej) w: Prawnokarne aspekty wolności, Arłamów 16-18 maja 2005 r. (red. M. Mozgawa), Kraków 2006, ISBN 83-7444-365-0.

39. O wybranych funkcjach i celach kary pozbawienia wolności (w:) H. Machel (red.): Wykonywanie kary pozbawienia wolności w Polsce – w poszukiwaniu skuteczności, Gdańsk 2006, ISBN 83-7326-399-3.

 

 

III. Glosy

 

1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1998 r. IV KKN 650/97 (czynności seksualne z małoletnim), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1999, nr 7-8, s. 409-411.

2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 1999 r. I KZP 17/99 (pojęcie czynności seksualnej), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 1999, nr 12, s. 633-637.

3. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 14 kwietnia 1999 r. II AKa 49/99 (zgoda pokrzywdzonego w przypadku pobicia), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 3, s. 166-168.

4. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 kwietnia 1998 r., sygn. II AKa 38/98 (dobrowolność odstąpienia od usiłowania), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 4, s. 176-177.

5. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 17 marca 2000 r., I KZP 1/2000 (zwabianie i uprowadzanie osób w celu uprawiania prostytucji za granicą), „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2000, nr 9, s. 425-428.

6. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 20 stycznia 1999 r., sygn. II AKa 186/98 (kryteria rozróżnienia współsprawstwa od pomocnictwa w przypadku art. 197 § 3 k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 10, s. 94-99.

7. Glosa do postanowienia SN z dnia 29 stycznia 2002 r., I KZP 30/01 — wykładnia zwrotu „brak zdolności” użytego w art 198 kk, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2002, Nr 11, poz. 145, s. 572-575.

 

8. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2004 r., I KZP 23/04 – wyrób alkoholu etylowego na własny użytek, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 1-2.

9. Glosa uchwały Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005 r., I KZP 36/04 - data wydania pierwszego chronologicznie wyroku jako cezura możliwych do połączenia kar w przypadku realnego zbiegu przestępstw, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 4.

 

 

IV. Przeglądy orzecznictwa

 

1. Karnoprawna ochrona małoletniego przed wykorzystaniem seksualnym w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 9, s. 92-103.

 


V. Recenzje

 

1. Recenzja książki Sir Johna Smitha i Briana Hogana: Criminal Law, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 4, s. 97-101.

2. Danuta Janicka: Nauka o winie i karze w dziejach klasycznej szkoły prawa karnego w Niemczech w 1 połowie XIX wieku, Recenzja, „Palestra” 1999-2000, nr 12-1, s. 152-154.

 

VI. Publicystyka

 

1. Czym jest zwyczajne zło, „Rzeczpospolita” z dnia 14-15 lutego 1998 r., nr 38 (4898), s. 6.

 

2. Problematyka modelu edukacji prawniczej w Polsce, „Edukacja Prawnicza” 2006 nr 5, s. 20-24.

 

 

VII. Opracowania o charakterze praktycznym

 

1. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 1997, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1998 (wsp. K. Janczukowicz [red.], T. Bąkowski, P. Bielski, J. Stelina).

2. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 1998, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 1999 (wsp. K. Janczukowicz [red.], T. Bąkowski, P. Bielski, J. Stelina).

3. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 1999, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 2000 (wsp. K. Janczukowicz [red.], T. Bąkowski, P. Bielski, J. Stelina), s. 1304.

4. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2000, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Kraków-Sopot 2001 (wsp. K. Janczukowicz [red.], T. Bąkowski, P. Bielski, J. Stelina).

5. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2001, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Kraków-Sopot 2002 (wsp. T. Bąkowski, P. Bielski, M. Kokoszczyński, S. Steinborn, G. Wierczyński). ISBN 83-7333-077-1

6. Zestawienia porównawcze. Ustawa karna skarbowa. Kodeks karny skarbowy, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 2000, s. 331.

7. System informacji prawnej „Lex”, Wydawnictwo Prawnicze LEX, Sopot 2005 (wsp. K. Janczukowicz [red.], T. Bąkowski, P. Bielski, A. Skóra, J. Stelina), wyd. elektroniczne.

8. Kary porządkowe, „Profesjonalny Serwis Podatkowy”, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001, wyd. elektroniczne.

9. Odpowiedzialność dyscyplinarna doradców podatkowych. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, wyd. elektroniczne.

10. Odpowiedzialność karna doradców podatkowych. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003, wyd. elektroniczne.

11. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2002, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Kraków-Sopot 2003 (współautor),

12. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2003, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Kraków-Sopot 2004 (współautor).

13. Skorowidz obowiązujących przepisów prawnych 2004, Polskie Wydawnictwa Profesjonalne, Kraków-Sopot 2005 (współautor).


Łącznie publikacji: 79

 

Książki: 13

Artykuły: 39

Glosy: 9

Przeglądy orzecznictwa: 1

Recenzje: 2

Publicystyka: 2

Opracowania o charakterze praktycznym: 13

 

 

Udział w konferencjach naukowych

wszystkie po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych

w 2002 r. (łącznie 25 Konferencji)

 

 

Rok 2002 (1 konferencja)

 

1. Udział w Międzynarodowej Konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Torunia (z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Narodowego Banku Polskiego), zatytułowanej „Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej” — komunikat (głos w dyskusji), Mikołajki, 26-28.09. 2002 r.

 

Rok 2003 (2 Konferencje)

 

2. Udział w Konferencji naukowej zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA), zatytułowanej „Przestępczość zorganizowana — Prewencja. Wykrywanie. Dowody”, Gdańsk, 19-20.11.2003 r. Wygłoszenie referatu pt. „Projekty nowelizacji Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego”; Udział w organizacji Konferencji.

3. Udział w Konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii oraz Prokuraturę Apelacyjną w Gdańsku, zatytułowanej „Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych”, Jastrzębia Góra, 12-14 października 2003 r. Wygłoszenie referatu pt.: „Problematyka odpowiedzialności podmiotu zbiorowego za wybrane przestępstwa osoby fizycznej (art. 16 ustawy o o.p.z.)”. Udział w organizacji Konferencji i członkostwo w Radzie honorowej.

 

Rok 2004 (4 Konferencje)

 

4. Udział w Konferencji naukowej zorganizowanej przez KWP w Gdańsku –Stan bezpieczeństwa społecznego w województwie pomorskim, trendy rozwoju i możliwości poprawy: Agresja, chuligaństwo i alkoholizm wśród dzieci i młodzieży”. Sopot, 3.06.2004 r. , wygłoszenie referatu: „Odpowiedzialność karna nieletnich za wybrane występki o charakterze chuligańskim”.

5. Udział w Konferencji naukowej „Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej” (Zjazd Katedr Prawa Karnego), Szczyrk 8-10.10.2004 r., wygłoszenie referatu: „Konsekwencje nowelizacji Kodeksu karnego z dn. 18.03.04. w zakresie przestępstw seksualnych”.

6. Udział w Konferencji naukowej zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa (ELSA), zatytułowanej „Obowiązek alimentacyjny, a zasadność kryminalizacji niealimentacji w polskim prawie”, Gdańsk, 18-19.11. 2004 r. Wygłoszenie referatu pt. „Przestępstwo niealimentacji w wybranych państwach i jego zasadność”; Udział w organizacji Konferencji.

7. Udział w Konferencji naukowej zorganizowanej przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty"– Wzmacnianie aktywności osób niepełnosprawnych i ich organizacji w społeczeństwie obywatelskim UE, Gdańsk, 25.11.2004 r., wygłoszenie referatu: „Prawa osób niepełnosprawnych w europejskim systemie legislacyjnym”.

 

Rok 2005 (7 Konferencji)

8. Udział w Konferencji naukowej „Teoria i praktyka penitencjarna”, zorganizowanej przez Centralny Zarząd Służby Więziennej, Popowo k. Warszawy 25-29.04.2005 r. Wygłoszenie referatu pt. „O wybranych funkcjach i celach kary pozbawienia wolności”.

9. Udział w Konferencji naukowej: „Zbieg przepisów oraz zbieg przestępstw w polskim prawie karnym”, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego UKSW w Warszawie, Warszawa 11 maja 2005 r.

10. Udział w Międzynarodowej Konferencji naukowej: „Prawnokarne aspekty wolności”, zorganizowanej przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie i Wyższą Szkołą Administracji i Zarządzania w Przemyślu; Arłamów-Lwów, 16-18 maja 2005 r. Wygłoszenie referatu pt.: „Prawnokarne uwarunkowania wolności w zakresie ekspresji seksualnej oraz twórczości artystycznej i naukowej”

11. Udział w Konferencji naukowej: „Zmiany w polskim prawie karnym po wejściu w życie Kodeksu karnego z 1997 r.”, zorganizowanej przez UMCS w Lublinie-Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii oraz Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin-Kazimierz Dolny, 20-22 września 2005 r. Wygłoszenie referatu pt. „Nowelizacje Kodeksu karnego z 1997 r. w zakresie przestępstw seksualnych oraz ich konsekwencje”.

12. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Kryminalistyczno-Prawne aspekty przestępczości intelektualnej”, zorganizowanej przez Szkołę Policji w Słupsku, 5-7 października 2005 r., Słupsk. Członkostwo w Komitecie Naukowym Konferencji.

13. Udział w Konferencji naukowej pt: „Dziecko – ofiara przemocy seksualnej w procesie karnym”, zorganizowanej przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, Wydział Prawa i Administracji UG, 24 listopad 2005 r.,  wygłoszenie referatu pt.: „Karnoprawna ochrona małoletnich przed molestowaniem seksualnym w k.k. z 1997 r.”. Udział w organizacji Konferencji.

14. Udział w Konferencji Naukowej pt.: 30 lat Instytutu Psychologii UG: przeszłość-teraźniejszość-przyszłość”, zorganizowanej przez Instytut Psychologii oraz Koło Nauk Psychologicznych Anima, Gdańsk 5-7 grudnia 2005 r., wygłoszenie referatu pt.: „Stan psychiczny jako determinanta odpowiedzialności karnej sensu largo

 

Rok 2006 (11 konferencji)

 

15. Udział w Konferencji Naukowej pt.: ”Sex & Lex”, zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań, Poznań 13-14 styczeń 2006 r., wygłoszenie referatu pt.: Zgoda pokrzywdzonego w przypadku przestępstw seksualnych ze szczególnym uwzględnieniem karalności praktyk sadomasochistycznych”.

16. Udział w Konferencji Naukowej pt.: „Kondycja nauczania prawa w Polsce”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 4 kwiecień 2006 r., wygłoszenie referatu pt.: Problematyka modelu edukacji prawniczej w Polsce.

17. Udział w Konferencji Naukowej pt.: Tradycyjna dogmatyka prawa karnego a nietradycyjne typy przestępstw, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Szklarska Poręba 6-8 kwiecień 2006 r.

18. Udział w Konferencji Naukowej pt.: IV Seminarium: Zdrowie Seksualne, zorganizowanej przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach, Mysłowice 16 maj 2006 r., wygłoszenie referatu pt.: „Normy prawne w seksualizmie”.

19. Udział w Konferencji Naukowej pt.: „Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 17 maj 2006 r.

20. Udział w Konferencji Naukowej pt.: „Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych w ramach Unii Europejskiej”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 12 czerwiec 2006 r.

21. Udział w Konferencji Naukowej pt.: Informacja prawna a prawa obywatela, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UG oraz Wydawnictwo Prawnicze LEX, 19-20 czerwiec 2006 r., organizacja konferencji oraz wygłoszenie referatu pt.: „Informacja o prawie a odpowiedzialność karna”.

22. Udział w Konferencji Naukowej (Zjazd Katedr Prawa Karnego) pt. „Problematyka granic dopuszczalnego pomawiania; Represyjność polskiego prawa karnego: Gniezno 26-29 wrzesień 2006 r., zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

23. Udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: Kryminalistyczno-prawne aspekty przestępczości intelektualnej, zorganizowanej przez Szkołę Policji w Słupsku, Słupsk 4-6 październik 2006 r. Patronat naukowy nad Konferencją.

24. Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Własność intelektualna, handel i rozwój” – Intellectual Property, Trade and Development, Chicago (USA) 12-13.10.2006 r., zorganizowanej przez Chicago-Kent College of Law.

25. Udział w Konferencji Naukowej – IV Polskim Kongresie Penitencjarnym, Kalisz 22-24 listopad 2006 r. Członkowstwo w komitecie organizacyjno-programowym, wygłoszenie referatu: „Problematyka właściwej reakcji karnej na zachowania związane z godzeniem w wolność seksualną lub obyczajność”.


Kształcenie studentów:

Liczba wypromowanych magistrów: 154

Liczba wypromowanych licencjatów: 6

Kształcenie kadry naukowej (po uzyskaniu stopnia dr hab.)

Liczba wypromowanych doktorów: 2

- dr Radosław Giętkowski – 2005 r., „Kara ograniczenia wolności w polskim prawie karnym”;

- dr Jacek Potulski – 2005 r.; „Dziecko jako przedmiot czynu zabronionego”

Liczba otwartych przewodów doktorskich: 6

- mgr Katarzyna Czoska: „Karnoprawne aspekty przestępstwa prania pieniędzy” (otwarty 16 stycznia 2006 r.)

- mgr Abrahem Aldeeb: „Zabójstwo w libijskim i polskim prawie karnym – studium porównawcze” (otwarty 21 lutego 2005 r.)

- mgr Marek Chrapkowski: „Wykorzystanie materiałów kontroli operacyjnej w postępowaniu przygotowawczym”, (otwarty 26 czerwca 2006 r.).

- mgr Joanna Unterschütz: „Karnoprawna ochrona osób wykonujących pracę zarobkową”, (otwarty 23 października 2006 r.),

- mgr Tomasz Kielbratowski: „Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (otwarty 4 grudnia 2006 r.),

- mgr Tomasz Łucki: „Odpowiedzialność karna sprawcy czynu zabronionego popełnionego w warunkach art. 31 Kodeksu karnego” (otwarty 4 grudnia 2006 r.).

Recenzje rozpraw doktorskich: 2

- mgra Konrada Wytrykowskiego: „Funkcje zgody pokrzywdzonego w polskim prawie karnym” (UWr; 2006 r.)

- mgra Marcina Kozaczka: „Karnoprawna ochrona wierzytelności bankowych”(UWM 2006 r.).

Recenzje rozpraw habilitacyjnych: 1

dra Wojciecha Cieślaka: „Nawiązka w polskim prawie karnym” (UG; 2006 r.)